Ważne informacje dla Inwestora

Specjalizacją naszego biura są projekty obiektów zaplecza motoryzacji. Projektujemy Stacje Kontroli Pojazdów (okręgowe i podstawowe), Stacje Obsługi Pojazdów (ASO, warsztaty), myjnie itp. z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klientów i konkretnej lokalizacji. Zaangażowanie i wiedza naszych architektów i inżynierów branżowych służy sprawnej realizacji planów biznesowych naszych klientów. Dzięki doświadczeniu przy realizacji obiektów gwarantujemy bardzo wysoką jakość usług, terminowość przy konkurencyjnej cenie projektu. Niezależnie do regionu Polski wykonujemy wszelkie prace w celu uzyskania pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie. We współpracy z klientem opracowujemy rozwiązania zagospodarowania terenu inwestycji uwzględniające dogodne rozwiązania komunikacyjne, zjazdy z dróg publicznych, miejsca parkingowe i infrastrukturę techniczną, wykonujemy projekt wielobranżowy budowlany i wykonawczy obiektu, dobieramy wyposażenie technologiczne, materiały wykończeniowe i kolorystykę, a następnie poprzez nadzór autorski opiekujemy się budową do momentu zakończenia realizacji.

Inwestor planujący budowę obiektów służących kontroli i obsłudze motoryzacji natrafia na liczne wymagania przepisowe i formalności konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę a następnie pozwolenia na użytkowanie. Potrafimy doradzić jak dopełnić wszelkich procedur formalnych w urzędach, a jeśli trzeba możemy je przejąć na siebie prowadząc klienta w bezpieczny sposób przez proces projektowania i budowy.
Zależnie od lokalizacji aby przeprowadzić sprawnie i szybko wszelkie procedury formalno prawne niezbędne są:
 • mapa do celów projektowych, badania geotechniczne
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntu
 • wypis z planu miejscowego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • warunki techniczne przyłączenia energii elektrycznej
 • warunki techniczne przyłączenia wody
 • warunki techniczne przyłączenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • warunki techniczne przyłączenia gazu
 • decyzja lokalizacyjna zjazdów publicznych
 • decyzja o odrolnieniu gruntów (jeśli potrzeba)
 • zgoda sąsiadów na wejście na teren z infrastrukturą techniczną (jeśli potrzeba)
Zależnie od oczekiwań klienta i warunków lokalnych oferujemy pełen zakres usług projektowych w zależności od potrzeb:
 • przygotowanie mapy do celów projektowych, opracowanie badan geotechnicznych
 • wystąpienie w imieniu Inwestora o decyzje o warunkach zabudowy i warunki przyłączenia u gestorów sieci
 • pomoc i konsultacje z architektem odnośnie uzyskania wymaganych dokumentów
 • opracowania koncepcyjne, badanie lokalizacji
 • wykonanie realistycznych wizualizacji budynku
 • projekt zagospodarowania terenu działki Inwestora z rozwiązaniem komunikacji, zjazdów na działkę, dróg dojazdowych i miejsc parkingowych oraz infrastruktury technicznej
 • projekty przyłączy energetycznego, wody i kanalizacji, gazu, szamba, studni głębinowej, pompy ciepła, oczyszczalni ścieków itp.
 • projekt zjazdu z drogi publicznej na teren działki Inwestora
 • przygotowanie dokumentacji projektowej i uzgodnienie w ZUDP
 • opracowanie kompleksowego wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego, koordynacja projektu
 • opracowanie technologii stacji kontroli/obsługi pojazdów
 • projekt szczegółowy kanałów przeglądowych, ścieżki diagnostycznej, fundamentowania pod podnośniki, zestawienie wyposażenia
 • przygotowanie kosztorysów inwestorskich
 • doradztwo w zakresie przepisów i norm, doboru konstrukcji i materiałów budowlanych, technologii budowy
 • opiniowanie rzeczoznawcze projektów i rozwiązań, doradztwo w zakresie ppoż, bhp, san-hig
 • nadzory autorski i inwestorski podczas realizacji
Do wyceny projektu podchodzimy indywidualnie w zależności od zakresu opracowania projektu i wielkości obiektu. Po uzyskaniu wstępnych informacji na temat zlecenia szybko sporządzimy rzetelną wycenę oraz dokładny harmonogram prac projektowych.